Shopee show 

Loại màn hình

P3 OD

Kích thước

0,75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/02/2023

Comments are disabled.