Quay hình ngày 10/06/2023

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/06/2023

Comments are disabled.