Ngày giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Loại màn hình

P4OD1 & P3OD

Kích thước

6m & 12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-12/03/2023

Comments are disabled.