Lễ tốt Nghiệp Trường Hàn Quốc Nhà hát Bến Thành

Loại màn hình 

P3 outdoor 2

Kích thước

74.25m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/11/2023

Comments are disabled.