Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Nam Sam năm 2024

Loại màn hình

P3O1 & P3O2

Kích thước

72M & 99.5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

28,29,30/05/2024

Comments are disabled.