Intel ARC A750 launching Event

Loại màn hình

p3 OD

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/04/2023

Comments are disabled.