Ghi hình tại Phim trường Sky Shop

Loại màn hình 

P2.9

Kích thước

9.75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

14-15/4/2023

Comments are disabled.