Game show Tỏ Tình Hoàn Mỹ

Loại màn hình

P3M1 indoor

Kích thước

70m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/03/2023

 

Comments are disabled.