Game show: Con nhà người ta

(Phim trường tham lương)

Loại màn hình led

25m p3M1

Tỉ lệ điểm chết

Không có

Thùng điều khiển

Pc đôi bình thường

Thời gian

30,31/08/2022

Comments are disabled.