Festival Thái Lan

Loại màn hình

P3 outdoor 

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

26/02/2023

Comments are disabled.