Event Yep In Holdings

Loại màn hình LED

P2

Kích thước

9m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

28/12/2022

Comments are disabled.