Sự kiện truyền hình “Dân hỏi chính quyền trả lời”  ( HTV)

Loại màn hình 

p3 M1

Kích thước 

22m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

8/1/2023

Comments are disabled.